Maria Ohisalo Köyhyyden torjunta on politiikan tärkein tehtävä!

Sukupuolikiintiöitä tarvitaan

(Julkaistu mielipidekirjoituksena Helsingin Sanomissa 30.12.2013)

 

An­na­ma­ri Si­pi­lä kir­joit­ti (HS Mer­kin­tö­jä 27. 12.) sii­tä, kuin­ka tak­kui­nen nais­ten tie EU:n hui­pul­le on, ja HS-ra­port­ti (29. 12.) kä­sit­te­li nais­po­lii­tik­ko­jen pit­kää tie­tä val­lan hui­pul­le Suo­mes­sa.

Maail­man mit­ta­kaa­vas­sa Suo­mi on ta­sa-ar­voi­nen maa, mut­ta si­säl­tä­päin kat­sot­tu­na epä­ta­sa-ar­vo nais­ten ja mies­ten vä­lil­lä nä­kyy joh­to­pai­kois­sa ja esi­mer­kik­si pal­kois­sa. Nais­ten täy­tyy edel­leen tais­tel­la mo­nin ta­voin mie­hiä enem­män saa­vut­taak­seen paik­kan­sa mies­val­tai­ses­sa po­liit­ti­ses­sa kult­tuu­ris­sa. Eron nä­kee jo sii­tä, et­tä edus­kun­ta­puo­luei­den po­liit­tis­ten nuo­ri­so­jär­jes­tö­jen yh­dek­säs­tä pu­heen­joh­ta­jas­ta vain kol­me on nai­sia (Vihreitä nuoria ja opiskelijoita puheenjohtaa nainen ja mies).

Su­ku­puo­li­kiin­tiöt on luo­tu pur­ka­maan su­ku­puol­ten vä­lil­lä val­lit­se­vaa epä­ta­sa-ar­voa. Mo­ni nä­kee ne it­ses­sään epä­ta­sa-ar­vois­ta­vi­na ja van­noo sen ni­miin, et­tä yk­si­lö voi omin pon­nis­te­lui­neen me­nes­tyä. Mo­ni oli­si­kin val­mis luo­pu­maan kiin­tiöis­tä. Mi­nä­kin olen, sii­nä vai­hees­sa kun nai­sil­la on yh­tä­läi­set mah­dol­li­suu­det pääs­tä po­li­tii­kan hui­pul­le ja muille yhteiskunnan johtopaikoille kuin miehillä. Nyt näin ei ole, ja tar­vi­taan kei­no­ja, jot­ka pur­ka­vat yh­teis­kun­nan su­ku­puo­lit­tu­nei­ta ra­ken­tei­ta.

Köy­hyys­kään ei pois­tu en­nen kuin pää­täm­me sen pois­taa. Tar­vi­taan tah­toa ja sen li­säk­si to­del­li­sia toi­mia – epä­ta­sa-ar­vo ei pois­tu it­ses­tään. Mie­leen ei tu­le mon­taa muu­ta epä­ta­sa-ar­voa kit­ke­vää toi­men­pi­det­tä, joi­ta su­ku­puo­li­kiin­tiöi­tä vas­tus­ta­vat oli­si­vat esit­tä­neet.

Kiin­tiöt ei­vät to­ki it­ses­sään rii­tä, tar­vit­sem­me muu­tos­ta jo las­ten kas­va­tuk­ses­ta läh­tien. Tyt­tö­jen ja poi­kien pi­tää saa­da teh­dä sa­mo­ja asioi­ta ja hei­tä tu­lee kan­nus­taa su­ku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta. Pi­tää voi­da to­de­ta, et­tä ty­töt ovat tyt­tö­jä, ja an­taa hei­dän kii­peil­lä puis­sa ja käy­dä lät­kä­tree­neis­sä sen si­jaan, et­tä heil­le tar­jot­tai­siin au­to­maat­ti­ses­ti nai­siin lii­tet­tä­viä roo­le­ja ko­ti­äi­deis­tä hoi­ta­jiin.

Se, mi­tä Si­pi­lä ei kir­joi­tuk­ses­saan mai­nin­nut, oli Eu­roo­pan vih­rei­den kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le vihreät arvot omaaville avoin verk­ko­ää­nes­tys vih­reis­tä kär­ki­ni­mis­tä EU:n joh­to­pai­koil­le. Vih­reät va­lit­se­vat kak­si kär­kieh­do­kas­ta, jois­ta toi­sen täy­tyy ol­la nai­nen. Mi­kään muu eu­roop­pa­lai­nen kat­to­puo­lue ei ole toi­mi­nut sen eteen, et­tä nai­sia to­del­la saa­tai­siin näil­le joh­to­pai­koil­le, vaan eh­dol­la on mie­hiä, jois­ta on päät­tä­nyt mel­ko ra­jat­tu ko­koon­pa­no.

 

Ma­ria Ohi­sa­lo
pu­heen­joh­ta­ja, Vih­rei­den nuor­ten ja opis­ke­li­joi­den liit­to Vi­NO ry

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat